Axelerate

Axel Johnson ska vara marknadsledande inom mångfald och inkludering. Med den ambitionen startade vi år 2020 Axelerate som är ett centralt verksamhetsområde med uppdrag att växla upp mångfalds- och inkluderingsarbetet i våra koncernbolag, samt stärka koncernens samhällsengagemang.

En blanding av bilder på olika medarbetare inom våra bolag

Om Axelerate

Axelerate startades 2020 och drivs idag av verksamhetschef Nasim Khosravi. Genom Axelerate stöttar vi våra bolag med koncerngemensamma aktiviteter, utbildningar och kunskapshöjande insatser. Axelerate arbetar även med utveckling av kunskapsbaserade verktyg för inkluderande rekrytering och befordran, samt av KPI:er och mål.

En grundförutsättning för att nå våra mål om mångfald och inkludering är en kompetensbaserad och inkluderande rekryteringsprocess. 2022 utvecklade vi en best practice för inkluderande rekrytering som sammanfattar våra viktigaste rekommendationer för att Axel Johnson ska nå en bred mångfald och inkludering i alla rekryterings- och befordringsprocesser.

Rekommendationerna finns att läsa och ladda ner här

Fyra mål

Sedan 2014 har Axel Johnson haft mål om jämn könsfördelning bland ledare och avseende andelen medarbetare och ledare med internationell bakgrund. 2021 adderades två nya målsättningar: mål om åldersspridning och mål om att ha högst inkludering i branschen. Målet om åldersspridning handlar om att Axel Johnson ska ha minst 10 procent av medarbetare och ledare i var och en av fem definierade åldersgrupper. Målet om högst inkludering handlar om att vi ska ha arbetsplatser där medarbetare känner tillhörighet och värdesätts för sina unika egenskaper.


Givet våra verksamheters olika inriktning så ser frågeställningarna och möjligheten till måluppfyllelse olika ut hos bolagen. Den absolut viktigaste funktionen av målen är inte att de utgör några absoluta sanningar, utan att de ger riktning för våra bolag och skapar ett gemensamt ramverk för arbetet kring mångfald och inkludering.

Yrkesdörren

Axelerate omfattar även integrationsinitiativet Yrkesdörren som genom möten vill överbrygga utrikes föddas väg in på den svenska arbetsmarknaden. Mötena bidrar till ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som breddar nätverk. För den icke-etablerade innebär ett möte också ett tillfälle att lära sig mer om sociala koder, se sina möjligheter och öka sitt självförtroende på arbetsmarknaden. Vår vision är en arbetsmarknad där människor med olika bakgrunder och erfarenheter finner sin rätta plats och Yrkesdörren är ett konkret verktyg som bidrar till ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer om Yrkesdörren

Utforska mer

Ett bättre matsystem

Läs mer