Stäng
Hem

MED SIKTE PÅ DE NÄRMASTE 150 ÅREN

Varje dag vaknar vi upp till en stor oro i omvärlden. Våra mest givna antaganden om vår nära omvärld – om ett fredligt Europa – har omkullkastats. Informations flöden rör sig i nya mönster och både marknader och politik påverkas mycket av den geopolitiska utvecklingen. När turbulens och oberäknelighet har blivit ett normalläge, kan vi som familjeföretagare luta oss mot den stabilitet som finns i vårt långsiktiga sätt att bygga företag.

Vi har en bra rörelseenergi när vi nu är inne i vårt jubileumsår, när Axel Johnson år 2023 firar 150 år. Axel Johnson gjorde 2022 sitt bästa resultat hittills, ett kvitto på enastående insatser från alla medarbetare under det utmanande år som vi har bakom oss. 2015 satte vi förnyelsemålet 10/50, att om tio år ska femtio procent av det vi gör vara saker som vi inte gör idag. Det viktigaste budskapet i förnyelsemålet har varit att majoriteten av de nya affärerna ska komma från våra befintliga verksamheter i form av nya produkter, nya tjänster, expansioner in i nya marknader eller helt nya bolag. Efter åtta år är vi på god väg att uppnå målet, något som vi från början trodde var nästintill omöjligt. Utvecklingstakten inom koncernen är hög, modet att testa nya idéer stort och förnyelseagendan en grundstrategi i allt vi gör. Vi fortsätter att omstöpa, ompröva och omvandla.

TRE FUNDAMENT
Som ägare i ett familjeföretag som fyller 150 är det naturligt att leta efter de långa linjerna, de återkommande spåren och värderingarna som vi vill ska genomsyra Axel Johnsons bolag. Jag har landat i tre fundament:

Långsiktighet – Viljan att bygga långsiktigt starka bolag, att vid svåra vägval göra det långsiktigt riktiga istället för det kortsiktigt maximerande och strävan efter att alltid bygga varaktiga relationer. Varje beslut vi fattar har en horisont som sträcker sig över generationer, långt bortom årsbokslut. Det förpliktigar, men ger oss samtidigt friheten att tänka stort.

Förnyelse – Övertygelsen om att långsiktigt starka bolag behöver präglas av en otålig vilja till förnyelse, omprövning och utveckling.

Förändringskraft – Vi har en djup övertygelse om att våra företag ska vara en positiv förändringskraft i de samhällen där de verkar. Vi vill bidra till att lösa vår tids största utmaningar: klimatomställningen och att minska det utanförskap som många människor lever i och som hotar samhällsväven.

ATT DRIVA MENINGSFULL FÖRÄNDRING – I BOLAGEN OCH OMKRING OSS
Verksamhetsmässigt har vi skiftat form och skepnad många gånger under årens lopp. Idag är vi en företagsgrupp som domineras av handel i olika former, men vi är inte längre ett renodlat handelsbolag. Vår bredd av företag berör många av vår samtids mest angelägna skeenden och utmaningar: ett hållbart matsystem, omställning till förnyelsebar energi, teknisk omställning inom industrin, automation, AI, digitalisering och hälsa, för att nämna några. Det är djupt meningsfulla områden att verka inom och bidra till.

Som ägare vill vi naturligtvis se tillväxt och nya rekordresultat, men det ska aldrig ske på bekostnad av långsiktighet eller ansvarstagande. Tvärtom ger våra värderingar riktning och ramar för allt vårt övriga arbete. Våra verksamheters bredd gör att de viktigaste hållbarhetsfrågorna tar sig olika uttryck och man har kommit olika långt, men vi har som ägare höga förväntningar på alla våra bolag. Utöver att verka inom planetens gränser ska Axel Johnsons bolag vara ledande inom hållbarhet i sina respektive branscher. I samspel med kunderna ska vi utveckla cirkulära erbjudanden, driva energiomställning bort från fossila källor och vara ledare inom mångfald och inkludering. Även om vi verkar på marknadens villkor ska vi våga att gå före och tänka nytt.

MÄNSKLIG STYRKA
I tillägg till vårt fokus på att kombinera samhälls- och affärsnytta som följer av våra värderingar, ger familjeägandet också en möjlighet till att odla en särart – en ”familjeföretagets personlighet”. Det är en styrka i en tid där många nervöst sneglar på andra och använder liknande formuleringar i en säker mittfåra. Vill man vara i just den mittfåran så kan man vända sig till Chat GPT och få hjälp att skriva en oantastlig text om företagets roll.

För oss ger AI-verktyget istället en sylvass uppmaning och påminnelse om att skärpa våra tankar och formuleringar. Att ställa frågor på nya sätt och tillföra oprövade perspektiv. Vi bör vara mer angelägna än någonsin om att hitta vår egen röst. Våra egna svar. Att finna passionen och viljan. Modet och riktningen. Att använda det värde som kommer just från den mänskliga avsändaren, från det unikt mänskliga uttrycket. Från vår förmåga att intellektuellt och moraliskt värdera. Att känna och att passionerat vilja något. Men också – att tveka och reflektera. I

Axel Johnsons tideräkning är vi nu i år 150. Men det 150:e året är också år 1. Det är det första året i en helt ny konjunktursituation, det första året på en ny 10-årscykel för vårt 10/50-mål och det är ett år då Thomas Ekman tar vid som vd efter Mia Brunell Livfors medan Mia tar plats i vår styrelse.

Axel Johnsons långa historia ger oss lärdomar, historier och mening. Men historien ger oss inga färdiga svar om framtiden. Med långsiktighet, ständig förnyelse och vår ambition att vara en positiv förändringskraft i samhället har vi de bästa förutsättningar att fortsätta att bygga och utveckla framgångsrika affärer. Det är år 1 och det är min inre övertygelse att det bästa ännu ligger framför oss.

Tack till alla kollegor och medarbetare som är med och bidrar till Axel Johnsons framtid!