Axel Johnsons bokslut för år 2022

2023-03-17

År 2022 summeras till ett nytt rekordår för Axel Johnson. Axfood, Martin & Servera och industrigruppen Axel Johnson International noterade samtliga sina bästa resultat hittills. Axel Johnsons omsättning uppgick till 118,2 (94,7) miljarder kronor och resultatAX till 4 400 (3 669) miljoner kronor.

Axel Johnsons vd, Mia Brunell Livfors:

”Vi är stolta över att kunna summera ytterligare ett historiskt starkt år präglat av tillväxt, rekordresultat och fortsatt utveckling av våra verksamheter.

Vi såg återigen breda resultatförbättringar och allra störst avtryck gjorde utvecklingen i våra tre största dotterbolag. På en dagligvarumarknad präglad av inflation, volymtapp och pressade marginaler har fler kunder än någonsin hittat till Willys kvalitativa lågpris-erbjudande. Axel Johnson International har under de senaste fem åren nära tredubblat sitt resultat. Martin & Servera åstadkom en stark resultatförbättring och vann marknadsandelar när restaurangmarknaden öppnade upp igen.

Väl så viktigt som årets starka resultat är att vi håller takten i vår förnyelse, där vi är på god väg att uppnå vårt 10/50-mål. Vi har fortsatt att investera i digital kundupplevelse, ökad teknisk kapacitet och i automation av vår logistik för att öka effektiviteten och minska vårt klimatavtryck.

I tillägg till utvecklingen av våra befintliga verksamheter har vi fortsatt att investera och göra förvärv inom växande områden som solenergi, framtidens mat och hälsa.

Det är också utifrån vår förnyelse som man bör förstå avyttringen av Åhléns, efter 34 år som ägare. Vi har fortsatt en mycket stark position inom skönhet, men i övrigt står inte B2C-sällanköpshandel i centrum när vi utvecklar Axel Johnson framåt.

Axel Johnsons 2022 har alltså varit mycket framgångsrikt. Men höjer vi blicken bara en aning, så är det svårare att sammanfatta 2022 i dur. I mars såg vi ett brutalt och ensidigt angrepp på ett fritt europeiskt land. Vi har med beundran kunnat följa det ukrainska motstånd som invasionen har mött. Det är ett motstånd som förtjänar vårt samhälles stöd.

I svensk ekonomi har krigets efterverkningar bidragit till en inflation som vi inte sett på mer än en generation, som gör att svenska hushåll tappar i realinkomst. Inflation på de nivåer vi nu ser, särskilt inom matområdet, är starkt negativa för både hushåll, företag och samhälle.

Det är utmanande tider för oss som i grunden är optimister. Men som företagsgrupp är en del av vår uppgift att bidra med framtidstro, utveckling och konstruktivitet. Vi vill vara på rätt sida i vår tids stora frågor. Det är mot den bakgrunden som vi exempelvis vill växa till en betydande europeisk aktör inom solenergi och som vi ser både ansvar och möjligheter i att verka för en mer hållbar matmarknad.

Förutom vår solida finansiella bas så har Axel Johnson en ytterligare fördel i ett oroligt marknads- och samhällsläge: vår ägarform. Axel Johnson är inne på sitt 150:e år och drivs i femte generationen av en ägarfamilj som strävar efter att kombinera affärs- och samhällsnytta, och otålighet med långsiktighet. Det är utifrån en styrkeposition som Axel Johnson möter den osäkerhet och de möjligheter som ligger framför oss.”

ResultatAX är för de noterade bolagen EBT enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen EBT exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.

Koncernbolagen

Industrigruppen Axel Johnson International redovisar ett rekordresultat på 1322 (999) mkr, genom en fortsatt kombination av organisk och förvärvad tillväxt. Under de senaste fem åren har Axel Johnson International nästintill fördubblat omsättningen och nära tredubblat resultatet.

Axfood gör ett mycket starkt resultat på 2 935 (2 582) mkr och växer återigen mer än marknaden såväl i butik som online. Under ett år av rusande matinflation har Willys kombination av prisvärde och kvalitet varit särskilt framgångsrik, men även Hemköp har tagit marknadsandelar i förhållande till jämförbara konkurrenter.

Dustin1 hade en organisk omsättningstillväxt på 11,4 procent, och resultatet uppgick till 630 (469) mkr. Under året integrerades de förvärvade verksamheterna i Benelux under Dustin-varumärket. På kort sikt finns utmaningar i mer återhållsamma kunder bland de små och medelstora bolagen, men den ledande positionen i Norden och Benelux skapar goda förutsättningar för lönsam tillväxt på dessa marknader, och på sikt även för vidare expansion i Europa.

Kicks visade återigen en god förmåga att följa kundernas rörelse mellan e-handel och fysisk butik. Kicks investeringar i teknisk utveckling och kompetens och i förbättring av både det digitala och fysiska kundmötet, ger resultat. Försäljningen överskred för första gången 4 miljarder, och resultatet förbättrades till 81 (70) mkr. Under senhösten fattades beslut om att föra samman Kicks och Skincity i Kicks Group.

Sveriges ledande restauranggrossist Martin & Servera hade en god tillväxt och tog marknadsandelar på en marknad som studsade tillbaka starkt efter pandemin. Efter en tuff start på året lyfte försäljningen rejält när människor under våren, sommaren och hösten åter fyllde restaurangerna. Resultatet landade på 489 (208) mkr. Martin & Servera fortsatte med sin gradvisa elektrifiering av transportflottan och kunde i början av året dra nytta av sin investering i vad som då var Sveriges största solpark.

Vår investeringsverksamhet Novax har fortsatt att utveckla och investera inom sina temaområden Hälsa & Friskvård, Framtidens mat, Teknisk säkerhet och Retail-teknologi. På matsidan har Novax skapat Ingå Group, med ambitionen att bygga en ledande europeisk företagsgrupp inom hållbara funktionella ingredienser för livsmedelstillverkning. Idag ingår brittiska Ulrick & Short och franska Louis Francois i Ingå.

AxSol blev i början av året, i samband med en nyemission, majoritetsägare i Solkompaniet. Solkompaniet och likaledes majoritetsägda EnergiEngagemang är båda ledande aktörer på den svenska marknaden för storskalig solenergi. AxSol är därtill största ägare i Oslo-baserade Otovo, en marknadsplats för solenergi till hushåll, som expandera geografiskt under 2022 och nu finns på 13 marknader. Solenergi växte kraftigt i hela Europa och det finns stora möjligheter till snabb tillväxt på den svenska marknaden, inte minst inom solparker, som hittills har hållits tillbaka på grund av långa och svåröverskådliga tillståndsprocesser.