Stäng
Hem

Axel Johnsons hållbara affärsstrategi tydliggör våra målsättningar som ägarbolag och styr våra bolag mot lönsam och långsiktig tillväxt. 

Den hållbara affärsstrategin är holistisk, tar bort behovet av separata strategier inom till exempelvis hållbarhet och digital transformation och syftar till att säkra Axel Johnsons tillväxt och hållbarhet över tid. Strategin ger rätt förutsättningar för att nå våra finansiella mål, naturligtvis resultat och tillväxt, men också gott kassaflöde och investeringar.

Vi följer bolagens utveckling inom sex affärskritiska målområden:

Värdefullt kunderbjudande

Inom Axel Johnson sätter vi kunden främst eftersom vi vet att det är det enda sättet att skapa uthållig och långsiktig tillväxt, särskilt när marknaderna kontinuerligt förändras. Vi träffar över en miljon kunder dagligen och vårt bemötande och erbjudande avgör värdet av alla dessa möten. Vi ska ha branschens nöjdaste kunder och vi ska ha konkurrenskraftiga varumärkespositioner på våra marknader.

Resurseffektiv, miljövänlig och kvalitativ verksamhet

Inom Axel Johnson strävar vi efter att använda resurser effektivt. Prioriterat för att minska miljöpåverkan är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter. Inom koncernen har flera av bolagen tydliga mål för att minska svinn.

Förnyelse

Vi förstår vikten av förnyelse för vår framgång. Därför har vi ett mål; om tio år kommer minst 50 procent av Axel Johnson bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag. Målet omfattar inte den förnyelse som sker dagligdags, de verksamhetsnära förbättringarna, utan större affärsutveckling i och kring bolagen samt förvärv.

Digital transformation

Axel Johnson ska använda digitaliseringens möjligheter för att vara bäst på våra marknader. Det digitala ska integreras i verksamheten där den kan skapa nytta i alla delar av värdekedjan, allt från e-handel till lagerhållning. Vi ska vara bransch- och / eller marknadsledande i de branscher där vi verkar.

Hållbar och effektiv produktion

Axel Johnson äger mycket få producerande verksamheter, utan arbetar istället med tusentals leverantörer över hela världen. Vi vill uppnå en etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av de varor och tjänster vi köper. Det verktyg Axel Johnson använder för att säkerställa detta är uppförandekoder. En leverantör kan välja att följa vår uppförandekod, en tredjepartsverifierad kod eller ha en egen kod som vi som köpare väljer att acceptera.

Värdebaserat medarbetarskap och ledarskap

Axel Johnson-koncernen är en decentraliserad organisation. Beslut ska tas så nära kunden som möjligt, av engagerade medarbetare och ledare som för varje beslut och varje dag växer som människor och yrkesarbetare. Då växer bolagen, eftersom motiverade medarbetare skapar större värde. Därför ska vi ha branschens nöjdaste medarbetare. I ledarskapet ska vi utmana, visa mod och följa upp. Vi ska motivera och utveckla våra medarbetare genom att vara tydliga, tillgängliga och öppna. Vi är värderingsstyrda och ska visa tillit, och de vi rekryterar ska vi behålla och utveckla med högsta kvalitet och ambition i alla led. Vår ambition är att ha de bästa ledarna. Mångfald krävs för att vi ska kunna skapa inkluderande och innovativa företag. Vi har därför satt upp tydliga mål för mångfald med sikte på år 2020. Då ska bolagen ha jämn könsfördelning bland ledare (balans 40/60 procent), och minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund. Vi följer utvecklingen årligen.

För mer information, läs vår senaste Årsberättelse här.