Stäng
Hem

Här finner du Axel Johnsons årsredovisningar, i vilka du kan ta del av koncernens finansiella information. 


ResultatAX är resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. Detta för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen och jämförelse mellan år.