HÅLLBARHET ÄR ATT DRIVA AFFÄREN

Axel Johnsons syn på hållbarhet bygger på insikten att hållbart, långsiktigt värde skapas då affärsnytta maximerar samhällsnytta. Genom att ta sig an ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar i de samhällen där vi verkar skapar Axel Johnson förutsättningar för stärkt konkurrenskraft, lönsamhet och hållbar tillväxt.

Fyra fokusområden

Hållbart företagande är en integrerad del av hur Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter. Som ägarbolag ställer vi en rad krav på våra koncernbolag för att säkra att det finns strukturer som stödjer att hållbarhet integreras i samtliga affärsprocesser. Hållbarhetsstrategin tar avstamp i Axel Johnsons vision om att vara en positiv förändringskraft i de samhällen där koncernen är verksam genom sina bolag.

Strategin baseras på fyra fokusområden (se illustrationen nedan). Varje bolag inom Axel Johnson har dock specifika mål och mätetal inom hållbarhet, där Axel Johnsons fokusområden är vägledande för bolagen i koncernen. De fyra fokusområdena säkerställer att vi maximerar såväl affärsnytta som samhällsnytta, samt att vi minimerar negativ påverkan på affär, samhälle och miljö.

Hållbar produktion är fokusområdet för etisk, socialt hållbar och miljövänlig produktion av de varor och tjänster vi köper in. Resurseffektiv verksamhet syftar till att vara varsam med resurser och välja effektiva alternativ. Hållbart erbjudande innebär att kunderna ska välja fler och mer hållbara alternativ. God arbetsgivare är att öka mångfalden och verka för jämställdhet och socialt engagemang

Fokus på mångfald

För att kunna möta marknadens krav och kundernas efterfrågan är det avgörande att Axel Johnson-koncernen har den bästa kompetensen på alla nivåer. Mångfalden bland medarbetarna och ledarna bör spegla såväl samhället i stort som kunderna. Axel Johnson har därför satt upp tydliga mål för ökad mångfald med sikte på 2020. Då ska bolagen ha en jämn könsfördelning bland ledare och minst 20 procent av ledarna ska ha internationell bakgrund. Detta styr rekryteringsarbetet. Vi mäter mot detta mål årligen, och utvecklingen är försiktigt positiv. År 2014 hade bolagen 7 procent med internationell bakgrund i ledande befattningar. År 2015 har detta ökat till 11 procent. Dock står det still när det gäller koncernbolagens ledningsgrupper. Det är 6 procent med internationell bakgrund år 2015, precis som år 2014. Andelen kvinnor i koncernbolagens ledningsgrupper har glädjande ökat från 21 procent år 2014 till 30 procent år 2015.

Vision

Axel Johnsons fyra fokusområden för hållbart företagande